Thẻ: Mức góp vốn điều lệ của thành viên hợp tác xã