Thẻ: Mức phạt hành chính cho hành vi vu khống bịa đặt bôi nhọ danh dự người khác