Thẻ: Người giám hộ có quyền bán tài sản của người được giám hộ