Thẻ: Ai có thẩm quyền xác nhận 2 tên là một người?