Thẻ: Các trường hợp chưa xem xét kỷ luật và miễn trách nhiệm kỷ luật đối với quân nhân