Thẻ: Hồ sơ đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường