Thẻ: Hợp đồng giao kết qua đề nghị giao kết và chấp thuận giao kết