Thẻ: Mức tiền thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”?