Thẻ: Trường hợp nào được xuất ngũ quân sự trước thời hạn