Thẻ: Yêu cầu với công dân khi đi kiểm tra sơ tuyển khám sức khỏe