Thẻ: Ai có thẩm quyền cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường?