Thẻ: Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước đối với vụ án oan sai