Thẻ: Mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo tại Bắc Giang năm 2023