Thẻ: Mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo khi khám bệnh tại bệnh viện tỉnh