Thẻ: Người bị thiệt hại bởi xử án oan sai có được bồi thường thiệt hại không?