Thẻ: Người lao động hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động thì khi được nhận lại trong thời hạn bao lâu?