Thẻ: Trường hợp không phải khấu trừ thuế đồi với người có thu nhập vãng lai?